Fundacja Młyn Grodzkiego Muzeum Młynarstwa i Rzemiosł Wiejskich

 

Statut Fundacji Młyn Grodzkiego Muzeum Młynarstwa i Rzemiosł Wiejskich

 

 

    1. Fundacja pod nazwą Młyn Grodzkiego Muzeum Młynarstwa i Rzemiosł Wiejskich, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Krzysztofa Pietrzaka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Rożen za repertorium A nr 7902/2022 w dniu 20 grudnia 2022 roku. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wskazana powyżej nazwa Fundacji stanowi równocześnie firmę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza.
    2. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego znajdą do niej zastosowanie również przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
    5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Niedrzwica Kościelna.

§ 3.
    1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
    3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
    4. Fundacja, w zakresie określonym w § 10, może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4.
    1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi oraz innymi wyróżnieniami osobom i podmiotom zasłużonym dla Fundacji oraz kultury regionu.
    2. Fundacja może używać pieczęci prostokątnej z napisem: Fundacja Młyn Grodzkiego Muzeum Młynarstwa i Rzemiosł Wiejskich oraz właściwymi danymi Fundacji.


II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.
Celami Fundacji są:
    1) stworzenie muzeum młynarstwa i rzemiosł wiejskich, parku etnograficznego w zakresie kultury, tradycji regionu Gminy Niedrzwica Duża oraz regionu lubelskiego,
    2) ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego regionu lubelskiego, dawnych maszyn i narzędzi młynarskich, rolniczych, rzemieślniczych i użytku codziennego,
    3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury regionu,
    4) nauka edukacja, oświata i wychowanie.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    1) stworzenie, finansowanie i promocję parku etnograficznego z wystawą stałą dotyczącą dawnego sprzętu młynarskiego, rzemieślniczego i rolniczego,
    2) promocję Gminy Niedrzwica Duża, w tym tradycji związanych z funkcjonowaniem na jej terenie wiejskiego młyna,
    3) wspieranie inicjatyw, w tym również innych podmiotów, zmierzających do ratowania pamiątek związanych z działalnością młynarstwa i rolniczą oraz zabytków budownictwa ludowego i architektury regionalnej Lubelszczyzny,
    4) działalność edukacyjną, w tym organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji, imprez okolicznościowych związanych z celami statutowymi Fundacji,
    5) podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego,
    6) działalność wydawniczą w zakresie związanym z celami Fundacji, w tym wydawanie broszur, folderów, ulotek, książek, periodyków,
    7) przygotowanie i produkcję materiałów filmowych, muzycznych itp.,
    8) działalność turystyczną, w szczególności organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego,
    9) odkrywanie i ochronę miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska lokalnego,
    10) realizowanie projektów badawczych i naukowych,
    11) współpracę z pokrewnymi organizacjami mającymi na celu ratowanie zabytków i kultury materialnej mieszkańców regionu lubelskiego w Polsce i poza jej granicami,
    12) współpracę z władzami lokalnymi, w tym w szczególności Gminy Niedrzwica Duża oraz Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej,
    13) pozyskiwanie funduszy prywatnych, samorządowych, państwowych i europejskich na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 7.
    1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
    2. W zakresie realizacji wyznaczonych celów Fundacja współpracować będzie z instytucjami z sektora samorządowego, pozarządowego i prywatnego.

§ 8.
    1. Fundacja prowadzi swoją działalność poprzez:
    1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
    2) odpłatną działalność pożytku publicznego,
    3) działalność gospodarczą.
    2. Działalność gospodarcza Fundacji stanowi działalność dodatkową względem działalności pożytku publicznego.
    3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza w całości na cele statutowe związane z prowadzoną działalnością pożytku publicznego.
    4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, w którym prowadzona byłaby odpłatna działalność pożytku publicznego. Równocześnie wskazana w § 9 działalność pożytku publicznego, w miarę możliwości finansowych Fundacji, będzie miała charakter przede wszystkim nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 9.
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w art.  4 ust. 1 pkt 4 (podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej), art. 4 ust. 1 pkt 13 (działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych), art. 4 ust. 1 pkt 14 (nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania), art. 4 ust. 1 pkt 15 (działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży), art. 4 ust. 1 pkt 16 (kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym zakresie:
    1) organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych dotyczących tradycji młynarskich, rolniczych i rzemieślniczych, w szczególności zaś dotyczących historycznej działalności Młyna Grodzkiego oraz innych funkcjonujących w Gminie Niedrzwica Duża obiektów związanych z młynarstwem, rolnictwem i rzemiosłem, jak również odnoszących się do historii i tradycji Gminy Niedrzwica Duża (w ramach PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
    2) organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, w tym wykładów, warsztatów, seminariów, konferencji, poświęconych tematyce tradycji młynarskich, rolniczych i rzemieślniczych, w szczególności zaś dotyczących historycznej działalności Młyna Grodzkiego oraz innych funkcjonujących w Gminie Niedrzwica Duża obiektów związanych z młynarstwem, rolnictwem i rzemiosłem, jak również odnoszących się do historii i tradycji Gminy Niedrzwica Duża (w ramach PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),
    3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji poprzez wydawanie folderów, ulotek i innego rodzaju drobnych materiałów o charakterze informacyjnym (w ramach PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza),
    4) prowadzenie projektów badawczych i naukowych dotyczących tradycji młynarskich, rolniczych i rzemieślniczych na terenie Gminy Niedrzwica Duża, w szczególności historycznej działalności Młyna Grodzkiego oraz innych funkcjonujących w Gminie Niedrzwica Duża obiektów związanych z młynarstwem, rolnictwem i rzemiosłem (w ramach PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych).

§ 10.
        1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
    1) (47.19.Z)    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
    2) (47.61.Z)    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
    3) (47.63.Z)    Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
    4) (47.91.Z)    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
    5) (47.99.Z)    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
    6) (55.90.Z)    Pozostałe zakwaterowanie,
    7) (56.10.A)    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
    8) (56.10.B)    Ruchome placówki gastronomiczne,
    9) (56.29.Z)    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
    10) (56.30.Z)    Przygotowywanie i podawanie napojów,
    11) (58.11.Z)    Wydawanie książek,
    12) (58.14.Z)    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
    13) (59.11.Z)    Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
    14) (59.14.Z)    Działalność związana z projekcją filmów,
    15) (63.12.Z)    Działalność portali internetowych,
    16) (82.30.Z)    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
    17) (85.60.Z)    Działalność wspomagająca edukację,
    18) (90.01.Z)    Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
    19) (90.02.Z)    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
    20) (90.04.Z)    Działalność obiektów kulturalnych,
    21) (91.01.A)    Działalność bibliotek,
    22) (91.02.Z)    Działalność muzeów,
    23) (91.03.Z)    Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
    24) (92.00.Z)    Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
    25) (93.21.Z)    Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
    26) (93.29.Z)    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
        2. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.


III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.
    1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci aktu donacyjnego Fundatora w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), w tym 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
    2. Dochody Fundacji pochodzą z:
    1) darowizn, spadków i zapisów,
    2) dotacji, subwencji, grantów i innego rodzaju nieodpłatnych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i innego rodzaju podmioty,
    3) zbiórek i imprez publicznych,
    4) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
    5) przychodów czerpanych ze składników majątku Fundacji,
    6) sprzedaży biletów i pamiątek,
    7) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 12.
    1. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
    2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację celów Fundacji przy uwzględnieniu woli ofiarodawców, darczyńców, spadkodawców itp.
    3. Dochody pochodzące ze zbiórek i mprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z podanym celem ich przeprowadzenia.
    4. W sprawach dotyczących przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia wymagane oświadczenie składa Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi ze Statutu.
    5. Nadto, w przypadku powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji obowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, podejmując uprzednio odpowiednie działania celem ustalenia, czy stan czynny spadku przewyższa wysokość długów spadkowych. W przypadku ustalenia ponad wszelką wątpliwość, że wysokość długów spadkowych przewyższa stan czynny spadku, Zarząd Fundacji obowiązany jest do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

§ 13.
Zabrania się:
    1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji i jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej jako „osoby bliskie”),
    2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
    4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14.
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn, dotacji lub subwencji w łącznej wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, o ile wyrażą na to zgodę.


IV. ORGANY FUNDACJI

§ 15.
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 16.
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17.
        1. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji jest Rada Fundacji, z zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator w drodze oświadczenia załączonego do niniejszego Statutu, przy czym zmiana składu osobowego Zarządu nie stanowi zmiany Statutu.
        2. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
        3. Członkowie Zarządu, w tym powołani przez Fundatora, są powoływani na czas nieoznaczony.
        4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Fundacji.
        5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub odwołania przez Radę Fundacji, a także w razie prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18.
Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie czynności, które nie zostały zastrzeżone przez niniejszy Statut do wyłącznej kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji, a w szczególności:
    1) bieżące prowadzenie działalności Fundacji, w tym podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwoju,
    2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
    3) opracowywanie i przedkładanie bilansów i sprawozdań Fundatorowi i Radzie Fundacji,
    4) reprezentowanie Fundacji w kraju i zagranicą,
    5) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
    6) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
    7) opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji,
    8) ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
    9) wnioskowanie do Rady o podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji,
    10) przeprowadzanie likwidacji Fundacji.

§ 19.
Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania poszczególnych czynności lub określonego rodzaju czynności.

§ 20.
    1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
    2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania i prowadzenia posiedzenia przez Prezesa Zarządu - wskazany przez niego Członek Zarządu. O posiedzeniu należy zawiadomić wszystkich członków Zarządu, przy czym dopuszcza się zwoływanie posiedzeń Zarządu drogą telefoniczną, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno nastąpić, w miarę możliwości, co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
    3. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja lub wideokonferencja z wykorzystaniem dowolnych urządzeń i dowolnego oprogramowania, poczta elektroniczna). O podejmowaniu uchwał we wskazanym trybie decyduje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 21.
    1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
    2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
    3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
    4. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
    5. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 22.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

§ 23.
    1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym, inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym Fundacji w sprawach Fundacji określonych niniejszym Statutem, przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
    2. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu, niepodlegającym mu w jakikolwiek sposób w zakresie wykonywanych obowiązków, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
    3. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatora.

§ 24.
    1. Rada Fundacji składa się 3-7 członków. 
    2. W skład Rady Fundacji z mocy niniejszego statutu wchodzą Fundator oraz każdoczesny Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej. Pozostałych członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator w drodze oświadczenia załączonego do niniejszego Statutu. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Zmiana składu osobowego Rady Fundacji nie stanowi zmiany Statutu.
    3. Członkowie Rady Fundacji, w tym członkowie pierwszej Rady Fundacji powołani przez Fundatora, powoływani są na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
    4. Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej wchodzi w skład Rady Fundacji każdorazowo na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej. W przypadku odwołania z funkcji prezesa zarządu wskazanej spółdzielni bądź utraty członkostwa w jej zarządzie, wygasa równocześnie mandat członka Rady Fundacji. Do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej Rada Fundacji obraduje w okrojonym składzie, bez przedstawiciela tej spółdzielni i równocześnie bez możliwości powołania na jego miejsce innej osoby.
    5. Postanowienie ust. 2 powyżej zd. pierwsze nie znajduje zastosowania w sytuacji powołania Fundatora bądź Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej w skład Zarządu Fundacji.

§ 25.
Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
    1) nie są równocześnie członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają w stosunku pracy z Fundacją,
    2) nie pozostają z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
    3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26.
    1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady, a nadto w razie zajścia okoliczności uniemożliwiających członkostwo w Radzie Fundacji, określonych w § 25 pkt 2 i 3 powyżej. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją (a więc zajścia okoliczności, o których mowa w § 25 pkt 1 Statutu), członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji lub na czas trwania stosunku pracy.
    2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji – członek Rady, którego dotyczy podejmowana uchwała nie bierze wówczas udziału w głosowaniu. Powyższe nie dotyczy Fundatora oraz Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej, którzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 27.
    1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, przy czym wyboru pierwszego Przewodniczącego Rady dokonuje Fundator w oświadczeniu, o którym mowa w § 24 ust. 2 zd. drugie. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom Rady.
    2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W innych sprawach związanych ze zwoływaniem posiedzeń Rady, postanowienia § 20 ust. 2 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
    3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. 
    4. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
    5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane poza posiedzeniami,  wgłosowaniu na odległość, za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej), faksu, i innych środków komunikacji na odległość (telekonferencja, wideokonferencja), o ile tak zdecyduje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 28.
Do zadań Rady Fundacji, poza innymi kompetencjami przewidzianymi niniejszym Statutem, należą w szczególności:
            1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 1,
            2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji, podpisywanie z nimi umów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
            3) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji (merytorycznych i finansowych) oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
            4) proponowanie Zarządowi kierunków i metod działania Fundacji,
            5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji oraz nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności nad realizacją jej statutowych celów,
            6) podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
            7) podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, uchwały o likwidacji Fundacji,
            8) wyrażanie zgody na dokonywanie zmian Statutu.

§ 29.
Rada Fundacji w celu wykonania powierzonych jej zadań uprawniona jest w szczególności do:
    1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
    2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
    3) żądania od członków Zarządu Fundacji pisemnych bądź ustnych wyjaśnień.

§ 30.
Członkowie Rady Fundacji co do zasady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów, w szczególności z tytułu kosztów podróży i pobytu związanych z posiedzeniami Rady, lub wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości jednak nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 31.
    1. Celem zapewnienia obsługi Zarządu Fundacji i Rady Fundacji może być utworzone Biuro Fundacji.
    2. Biuro Fundacji jest podporządkowane Zarządowi.
    3. Regulamin organizacyjny Biura Fundacji ustala Zarząd.


V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 32.
    1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, obowiązującymi fundacje.
    2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.
    3. W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego, Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w ubiegłym roku.


VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 33.
    1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
    2. Decyzję o likwidacji Fundacji, przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że w uchwale Rady Fundacji, o której mowa w zd. pierwszym powołane zostaną na likwidatorów inne osoby.
    3. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
    4. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Radzie Fundacji pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    5. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom, które prowadzą działalność o celach statutowych zbliżonych do celów Fundacji.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.
Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 35.
W sprawach nieunormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 36.
    1. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane być mogą w drodze uchwały Zarządu Fundacji, przy czym wymagają dla swej ważności zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały. Zmiany te nie mogą naruszać w istotny sposób celów Fundacji. W przypadku konieczności dokonania zmian Statutu przed wpisaniem Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany te dokonywane są przez Fundatora.
    2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Powyższe wymaga uchwały Rady Fundacji, podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.

Załączniki do Statutu: